Verbintenissen van de gemeente Oudergem die de klimaatnoodtoestand bevestigt om de klimaatopwarming efficiënt te bestrijden

Gelet op de amendementen die door de heer Jeremy Van Gorp voor de fractie MR-Open VLD werden ingediend:
Amendement 1: de onderstaande tekst vervangen
Overwegende dat het richtplan van aanleg Herrmann-Debroux tot doel heeft om de stadstoegang te herzien, met het oog op de afbraak van het Herrmann-Debrouxviaduct, niet enkel om de druk van het autoverkeer in de gemeente te verminderen, maar ook om het aantal openbaarvervoeralternatieven te verhogen, het aandeel groene ruimtes te vermeerderen, nieuwe duurzame wijken te ontwikkelen en de Natura 2000-gebieden te beschermen;
door deze zin:
Overwegende dat het richtplan van aanleg Herrmann-Debroux tot doel heeft om de stadstoegang te herzien, met het oog op de afbraak van het Herrmann-Debrouxviaduct, niet enkel om de druk van het autoverkeer in de gemeente te verminderen, maar ook om het aantal openbaarvervoeralternatieven te verhogen, het aandeel groene ruimtes te vermeerderen, nieuwe duurzame wijken te ontwikkelen en de Natura 2000-gebieden te beschermen; Overwegende dat het project in zijn huidige toestand geen verbetering van de levenskwaliteit van de Oudergemnaars garandeert;
Amendement 2: de onderstaande tekst vervangen
om, rekening houdend met de adviezen die in het kader van het openbaar onderzoek van het proces werden ontvangen, de goedkeuring van het richtplan van aanleg Herrmann Debroux voor te zetten dat tot doel heeft om de stadstoegang te herzien, met het oog op de afbraak van het Herrmann-Debrouxviaduct, niet enkel om de druk van het autoverkeer in de gemeente met 50% te verminderen, maar ook om het aantal openbaarvervoeralternatieven te verhogen, het aandeel groene ruimtes te vermeerderen, nieuwe duurzame wijken te ontwikkelen en de Natura 2000-gebieden te beschermen;
door deze zin:
om het ontwerp van richtplan van aanleg Herrmann-Debroux te herzien , rekening houdend met de ontvangen adviezen, om in te spelen op de bezorgdheid van vele Oudergemnaars over de problematiek van de mobiliteit en de hoogte van de nieuwe bouwwerken.
Amendement 3: de tekst in het vet invoegen
om het constructief werk in het goedkeuringsproces van het richtplan van aanleg Herrmann-Debroux voor te zetten om te voldoen aan de doelstellingen om de levenskwaliteit van de Oudergemnaars te verbeteren, om de stadstoegang te herzien, met het oog op de afbraak van het Herrmann-Debrouxviaduct, niet enkel om de druk van het autoverkeer in de gemeente met 50% te verminderen, maar ook om het aantal openbaarvervoeralternatieven te verhogen, het aandeel groene ruimtes te vermeerderen, nieuwe duurzame wijken te ontwikkelen en de Natura 2000-gebieden te beschermen;
om een constructieve oppositie te voeren in het kader van het goedkeuringsproces van het richtplan van aanleg Herrmann-Debroux om de levenskwaliteit van de Oudergemnaars te garanderen.
Mijnheer de voorzitter van de raad legt de subamendementen ter stemming voor. De amendementen worden verworpen met 3 stemmen VOOR en 23 stemmen TEGEN.
Het onderstaande ontwerp van beraadslaging wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gezien het feit dat de Verenigde Naties op 23 september 2019 de klimaatnoodtoestand heeft afgekondigd tijdens de klimaatactietop 2019;
Gelet op de verschillende verbintenissen die België is aangegaan in overeenstemming met de richtlijnen, verordeningen en besluiten van de Europese Unie die zijn aangenomen ter uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht, zoals het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering dat op 9 mei 1992 werd ondertekend in New York en het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering dat op 11 december 1997 werd ondertekend in Kyoto;
Gelet op de overeenkomsten van Parijs en de verbintenis van de lidstaten van de VN, waaronder België, om de nodige maatregelen te nemen om de klimaatopwarming met 1,5 graden te beperken;
Gelet op de verschillende internationale, Europese, Belgische en Brusselse verbintenissen [1] om te reageren op de klimaatnoodtoestand, om vanaf 2030 minstens 40% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 2005 en tegen 2050 de doelstelling van de koolstofneutraliteit te bereiken;
Gelet op de vele rapporten van wetenschappelijke en academische kringen over de onomkeerbare risico's die onze planeet loopt als er niet snel actie wordt ondernomen;
Gelet op de vele 'klimaatmarsen' die sinds december 2018 hebben plaatsgevonden en de aanzienlijke mobilisatie van burgers om krachtige daden van de overheid te eisen met het oog op een onmiddellijke ecologische en solidaire transitie, die moeten worden gehoord en goed moeten worden ondersteund;
Overwegende dat de beperkings- en aanpassingsmaatregelen veel voordelen kunnen hebben, met name op het gebied van gezondheid en vermindering van de luchtvervuiling;
Gelet op de impact van de klimaatverandering op het grondgebied van de gemeente Oudergem, zoals blijkt uit de stijging van het aantal hittegolven en de te verwachten toename van de intensiteit van de regenval en dus van de overstromingen, evenals de impact van luchtvervuilingspieken voor de volksgezondheid;
Overwegende dat de gemeente Oudergem voor een derde van haar oppervlakte bestaat uit het Zoniënwoud, dat behouden moet blijven;
Overwegende dat Oudergem in 2008 de eerste gemeente was die haar koolstofbalans publiceerde en dat het een van de pioniersgemeenten is met betrekking tot investeringen om energiebesparingen te doen in gemeentelijke gebouwen na zich, datzelfde jaar, bij het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) te hebben aangesloten, terwijl dit pas in 2019 verplicht werd voor de Brusselse gemeenten;
Overwegende dat de gemeente Oudergem niet is gestopt met massaal te investeren om haar koolstofvoetafdruk en energieverbruik te verminderen door waar mogelijk de bouw van duurzame gebouwen te bevorderen, zoals het geval is voor het nieuwe kinderdagverblijf 'Les Oursons', door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken voor de stroomvoorziening van verschillende schoolgebouwen en gemeentelijke infrastructuren (reeds 4.981 zonnepanelen geplaatst) en door de gemeentelijke vloot te vervangen door elektrische voertuigen en voertuigen op CNG om te anticiperen op de door de lage-emissiezones opgelegde normen;
Gelet op de acties die de gemeente Oudergem al heeft uitgevoerd om burgers te ondersteunen bij hun milieu-inspanningen en hen te betrekken bij de besluitvormingsprocessen, door bonussen toe te kennen, gemeentelijke terreinen ter beschikking te stellen voor wijkprojecten van burgers (compost, collectieve moestuinen, enz.), door korte voedselketens op te zetten in scholen en de kinderdagverblijven en in de wijken of door activiteiten te organiseren om afval te verminderen of te recycleren;
Gelet op de reeds door de gemeente Oudergem uitgevoerde acties om het publiek aan te moedigen hun eetgewoonten te veranderen en het gebruik van verse, lokale en seizoensgebonden producten uit de biologische landbouw en/ of eerlijke handel te bevorderen, onder meer door het gratis leveren van lokale biogroenten of -fruit aan gemeentescholen, evenals het project 'gratis biosoep' in de kleuterklassen als alternatief voor zoete tussendoortjes, en door de 'korte keten' initiatieven te ondersteunen (short food label, streekproductenmarkt, sociale kruidenier, ...);
Gelet op de acties die de gemeente Oudergem al heeft uitgevoerd om de biodiversiteit te bewaren, de natuurlijke milieus en de hulpbronnen te beschermen, hetzij door de toepassing van een gedifferentieerd en ecologisch beheer van de groene ruimten, het aanplanten van inheemse soorten, dankzij de bewustmakingsacties voor het publiek, zoals het aanmoedigen van het aanplanten van perkjes rond de stam van rijbomen, de jaarlijkse wedstrijd 'Oudergem in de bloemen', het promoten van de biologische bestrijding van ongedierte, en door een pesticidenvrij beleid in te voeren;
Gelet op de maatregelen die de gemeente Oudergem al heeft genomen om problemen in verband met de openbare netheid aan te pakken en bewoners aan te moedigen gebruik te maken van de goede praktijken inzake afvalbeheer, onder meer door de versterking van de schoonmaak van de openbare wegen, het programma voor de ingraving van de glasbollen, de gratis opleidingen over compostering en vermicompostering, de jaarlijkse en gratis uitdeling van houtsnippers, enz.;
Gelet op de acties die de gemeente Oudergem al heeft uitgevoerd om de werkgelegenheid en de lokale economie te ondersteunen, door 'een job in mijn buurt' te lanceren, een globale strategie voor de kleine handelaars in te voeren om de bewoners en de buurtwinkels met elkaar in contact te brengen, een zerowasteworkshop voor handelaren te organiseren, herbruikbare tassen uit te delen, workshops te organiseren in samenwerking met de UCM om energie-audits in de handelszaken uit te voeren, enz.;
Gelet op de acties die de gemeente Oudergem al heeft ondernomen om de voorwaarden voor een duurzame en veilige mobiliteit op gemeentelijk niveau te creëren, met name door de trottoirs en wegen te renoveren, te investeren in een beter fietsbeleid (fietsstraat, fietsbrigade, fietsboxen, enz.), door het aantal stations voor gedeelde voertuigen uit te breiden, door preventieve maatregelen te lanceren om de veiligheid van fietsers en de veiligheid op de weg te verbeteren, enz.
Overwegende dat in het kader van Nederlandstalige aangelegenheden duurzaamheid een van de 7 strategische pijlers van het Nederlandstalige cultuurbeleidsplan voor de periode 2020-2025 is en dat het dienstenaanbod gericht is op duurzaam handelen en het algemeen welzijn van mensen; 
Overwegend dat het richtplan van aanleg Herrmann-Debroux tot doel heeft om de stadstoegang te herzien, met het oog op de afbraak van het Herrmann-Debrouxviaduct, niet enkel om de druk van het autoverkeer in de gemeente te verminderen, maar ook om het aantal openbaarvervoeralternatieven te verhogen, het aandeel groene ruimtes te vermeerderen, nieuwe duurzame wijken te ontwikkelen en de Natura 2000-gebieden te beschermen;
Overwegende dat in de op 21 januari 2019 door de gemeenteraad goedgekeurde algemene beleidsverklaring duidelijke en precieze verbintenissen zijn opgenomen om met name de strijd tegen de klimaatopwarming aan te binden;
Gelet op de talrijke acties in het actieplan 'Lokale Agenda 21' dat op 13 maart 2018 door het college van burgemeester en schepenen van Oudergem werd goedgekeurd;
Overwegende de motie 'zero plastic in de diensten van het gemeentebestuur van Oudergem' en de motie waarin de verschillende bevoegdheidsniveaus binnen de Belgische staat worden gevraagd om te strijden tegen de klimaatopwarming, die respectievelijk op 28 februari 2019 en 4 april 2019 door de gemeenteraad van Oudergem werden aangenomen;
Overwegende de interpellatie van de bewoners aan de gemeenteraad van Oudergem van 30 januari 2020, waarin wordt gevraagd om de klimaatnoodtoestand af te kondigen;
beslist de gemeenteraad van Oudergem om:
 1. aan de Europese Raad te vragen om:
 • een politiek akkoord tussen de lidstaten tot stand te brengen om, naast andere mogelijke maatregelen, een belasting op vliegtuigkerosine in te voeren voor internationale vluchten door alle luchtvaartmaatschappijen, ongeacht de wijze waarop ze hun vluchten van of naar Europa uitvoeren, te verplichten om het equivalent van 15% van hun CO2-uitstoot over hun gehele traject te kopen om de strijd tegen de opwarming van de aarde te financieren, evenals een belasting op scheepvaartbrandstof;
 1. aan de Europese Commissie te vragen om:
 • haar verantwoordelijkheden als 'hoedster van het Verdrag' volledig uit te oefenen door erop toe te zien dat alle lidstaten zich strikt houden aan de bindende doelstellingen die de Europese Unie heeft vastgelegd in het kader van de geïntegreerde benadering ter bestrijding van de klimaatopwarming, onder meer voor wat betreft het aandeel van 20% van het energieverbruik dat afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen;
 • de klimaatrelevantie van de begroting van de Europese Unie te versterken door de doelstellingen ter vermindering van de broeikasgasemissies te integreren in de verschillende actieprogramma's van de Europese Unie (cohesie, landbouw, vervoer, onderzoek) om de overgang naar een koolstofarme Europese economie te versnellen;
 • vanaf 2020 zijn 'Green Deal'-project te implementeren om de Europese doelstellingen te verhogen tot 'minstens 50% en te streven naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55%' in 2030 in vergelijking met 1990 (tegenover momenteel 'minstens 40%') en in 2050 de koolstofneutraliteit te bereiken;
 1. aan de federale staat te vragen om:
 • zo snel mogelijk het speciale wetsontwerp goed te keuren, bekend als de 'Klimaatwet', die het beleid van de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake klimaatverandering coördineert en algemene langetermijndoelstellingen vastlegt, zoals wordt gevraagd door verschillende partijen die in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn vertegenwoordigd;
 • zich aan te sluiten bij de 'Paris Proof Coalition' van de 8 meest ambitieuze Europese landen die pleiten voor een onmiddellijke verscherping van de Europese doelstellingen ter vermindering van de broeikasgassen tegen 2030;
 • massaal te investeren in het aanbod van en de toegang tot het openbaar vervoer om verkeersopstoppingen te bestrijden en een effectieve modal shift te bevorderen, onder meer via de invoering van maatregelen, waaronder de snelle ontsluiting van het Gewestelijk Expresnet vóór 2030, de herfinanciering van de NMBS, het principe van één titel voor de verschillende operatoren van het openbaar vervoer, enz.;
 • te zorgen voor de duurzame renovatie van openbare en privégebouwen en in dat verband de huishoudens te ondersteunen die financiële moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van dergelijke investeringen;
 • een fossiel desinvesteringsbeleid uit te werken (d.w.z. investeren in beleggingen bij bedrijven die betrokken zijn bij de winning van fossiele brandstoffen, met name in het kader van de pensioenfondsen van ambtenaren en van werknemers in instellingen van openbaar nut);
 • de overheidsinvesteringen en -subsidies te heroriënteren ten behoeve van de financiering van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten in de sectoren van de energie-efficiëntie en de hernieuwbare energie;
 • de fiscaliteit betreffende salariswagens te herzien om in plaats van een autoleasingbudget een mobiliteitsbudget te promoten (kleine auto, trein, parking NMBS, MIVB); 
 1. aan de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Regering te vragen om:
 • pedagogische initiatieven met betrekking tot de strijd tegen de klimaatopwarming in scholen aan te moedigen en zo de leerlingen te ondersteunen in hun ambitie om bewuste, opgeleide en verantwoordelijke actoren te zijn in het licht van deze cruciale uitdaging van de 21 e eeuw;
 1. aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering te vragen om:
 • zich ertoe te verbinden ten volle deel te nemen aan de coördinatiestructuren die zijn ingesteld door de klimaatwet zodra deze door de Kamer van Volksvertegenwoordigers is goedgekeurd en de collectieve klimaatverbintenissen na te komen;
 • zo snel mogelijk bindende doelstellingen te bepalen en een evaluatiekader vast te leggen in een 'Brusselse klimaatverordening', zodat Brussel verbintenissen aangaat als een Gewest dat streeft naar koolstofneutraliteit in 2050 en een vermindering van de directe broeikasgasemissies met 40% op zijn grondgebied tegen 2030, met de integratie van een kader voor het verminderen van indirecte emissies, met name op het gebied van voedsel;
 • een koolstofbalans op het hele grondgebied van het Brusselse Gewest uit te voeren met betrekking tot de activiteiten en de diensten die tot de openbare en privésector behoren, waarbij, indien mogelijk, een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende situaties per gemeente en die de volgende 4 pijlers omvat: mobiliteit, energieprestaties, groene ruimten, afvalverwerking;
 • de plaatselijke besturen financieel te ondersteunen, zodat zij volledig kunnen meewerken en hun steentje kunnen bijdragen om de doelstellingen te realiseren die het Gewest in zijn klimaat- en energieplan heeft vastgelegd, met name om de productie van huishoudelijk en professioneel afval tegen 2030 met 20% te verminderen, maar ook om over een bijkomende productie van hernieuwbare energie buiten het Brusselse Gewest te beschikken;
 • een aanzienlijk deel van de overheidsinvesteringen en -subsidies te gebruiken voor de financiering van onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten in de sectoren van de energie-efficiëntie en de hernieuwbare energie;
 • de hulpmiddelen voor economische ondersteuning te heroriënteren naar positieve sociale en milieumodellen, met name in de richting van de kringloopeconomie en de sociale en solidaire economie;
 • de vermogensfiscaliteit te beoordelen, zodat de gemeenten een zekere speelruimte hebben om op fiscaal vlak investeringen aan te moedigen om energiebesparingen in de hand te werken;
 • de inwoners van Brussel aan te moedigen om elektriciteit uit een hernieuwbare energiebron te produceren of te gebruiken en energiebesparende werken uit te voeren door middel van meer toegankelijke leningen, om een energietransitie te garanderen die voor iedereen toegankelijk is, evenals een uitgebreid bonussysteem of acties ter ondersteuning van investeringscoöperaties;
 • de inspanningen voort te zetten die zijn gestart ter gelegenheid van de invoering van de lage-emissiezone in het Brusselse Gewest om de vervuiling door motorvoertuigen op fossiele brandstoffen te bestrijden en de luchtkwaliteit te verbeteren, in aansluiting op de inbreukprocedure die de Europese Commissie tegen België heeft ingesteld door de overschrijdingen van de jaarlijkse vastgelegde grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2), die tot in 2014 werden vastgesteld door het uitblijven van reacties van de toenmalige Brusselse autoriteiten met betrekking tot de eisen die werden opgelegd door de Europese Richtlijn 2008/50 die in 2010 in werking is getreden, onder meer door de voorbereidende werkzaamheden voor de uitstap uit diesel in 2030 en uit benzine in 2035 voor te zetten;
 • de Brusselse gemeenten te ondersteunen, onder meer op financieel vlak, om de doelstellingen van het gewestelijk mobiliteitsplan (Good Move) te realiseren, maar ook de bewoners en de bedrijven via de uitvoering van bewustmakingscampagnes om hen aan te zetten tot telewerk en carpooling, en het gebruik van het openbaar vervoer of elke andere vorm van actieve mobiliteit aan te moedigen;
 • rekening houdend met de adviezen die in het kader van het openbaar onderzoek van het proces werden ontvangen, de goedkeuring van het richtplan Herrmann Debroux voor te zetten, dat tot doel heeft om de stadstoegang te herzien, met het oog op de afbraak van het Herrmann-Debrouxviaduct, niet enkel om de druk van het autoverkeer in de gemeente met 50% te verminderen, maar ook om het aantal openbaarvervoeralternatieven te verhogen, het aandeel groene ruimtes te vermeerderen, nieuwe duurzame wijken te ontwikkelen en de Natura 2000-gebieden te beschermen;
 • het aanbod van het openbaar vervoer te promoten en uit te breiden om het comfort, de frequentie en het netwerk op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te verbeteren en een echte modal shift mogelijk te maken;
 • de invoering van een geïntegreerd fietsbeleid voort te zetten;
 • te voorzien in een geleidelijke renovatie van alle openbare gebouwen, een verbetering van het energiebeheer van die gebouwen en een 100% groene stroomvoorziening;
 • door te gaan met het nemen van maatregelen, zo nodig door middel van juridische stappen, tegen het misbruik van het overvliegen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ten nadele van het recht van de inwoners op een gezonde leefomgeving en een epidemiologisch onderzoek uit te voeren om de reële impact van het luchtverkeer op de gezondheid van de bewoners wetenschappelijk te analyseren;
 • de overlast in verband met het fenomeen van het autopendelverkeer te beperken, door de uittocht naar het platteland af te remmen en het behoud van de inwoners in het Gewest te bevorderen door onder meer een voor iedereen toegankelijk huisvestingsbeleid te voeren, innovatieve formules op dit gebied (de 'community land trust' bijvoorbeeld) te promoten, een aangename openbare ruimte te ontwikkelen, een commercieel en wijkaanbod en kwaliteitsvolle winkelstraten te stimuleren, ...;
 1. Overwegende dat de gemeente Oudergem de maatregel van de klimaatnoodtoestand al heeft genomen en de gemeenteraad van Oudergem de reeds genomen initiatieven om deze situatie het hoofd te bieden zodoende zal voortzetten en versterken. Daarom beslist de raad om:
 • de ecologische en klimaatnoodtoestand in de gemeente Oudergem af te kondigen en zowel de verscherping van de effecten van de klimaatverandering te erkennen, als de ineenstorting van de natuurlijke ecosystemen, evenals hun ernstige humanitaire, sociale en gezondheidsgevolgen;
 • een transversale aanpak te laten voortbestaan via alle gemeentelijke en paragemeentelijke bevoegdheden om meer synergieën tot stand te brengen met het oog op een efficiënte en inspirerende ecologische en solidaire transitie;
 • rekening te houden met de impact op het klimaat en met de ecologische, sociale en economische duurzaamheid van alle gemeentelijke activiteiten en, waar mogelijk, voorrang te geven aan opties die de klimaatverandering en de gevolgen daarvan beperken;
 • zich, net als het Brusselse Gewest, de koolstofneutraliteit tegen 2050 en de vermindering van de productie van broeikasgassen van de gemeente tegen 2030 met 40% in vergelijking met 2005 als doel te stellen, volgens de methodologie die door de Brusselse gewestelijke overheid zo snel mogelijk aan de gemeenten moet worden voorgesteld zodat de resultaten met zekerheid evalueerbaar zijn en worden beoordeeld;
 • zich te verbinden tot de ontwikkeling van innovatieve, globale en geïntegreerde processen van burgerparticipatie om deze inspanning voor energietransitie te ondersteunen, om van een op koolstof gebaseerde naar een koolstofarme samenleving over te stappen;
 • een uitgebreid mechanisme voor participatieve projecten op te zetten waarbij alle burgers, vanaf 10 jaar, maar ook de wijkvergaderingen en de verenigingen die actief zijn in de gemeente, worden opgeroepen om projecten voor te stellen en op hen te stemmen om hen bij dit overgangsproces te betrekken;
 • de ambities inzake de strijd tegen de klimaatopwarming die in het actieplan 'Agenda 21', de algemene beleidsverklaring van de gemeente en in de 'Klimaatmotie' van 4 april 2019 zijn vastgelegd te bevestigen, onder meer:
  • de voortzetting van de investeringen om het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen en het gemeentelijke wagenpark te verminderen, en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
  • de geleidelijke renovatie van alle openbare gebouwen, de verbetering van het energiebeheer van die gebouwen en de verplichting dat ze zich voor 100% groene stroom gebruiken;
  • de voortzetting van de strategie voor de ontwikkeling van een verenigingshuis en voor de analyse van de renovatie of de vernieuwing van administratieve gebouwen, zowel in de gemeente als in het OCMW;
  • de uitvoering van talrijke acties om de intermodaliteit te bevorderen, de actieve vervoerswijzen aan te moedigen en de zwakste weggebruikers te beschermen, die onder meer tot uiting komen in de toename van het aantal autodeelstations, fietsboxen, fietspompen en fietsherstelateliers, de aanleg van gemeentelijke fietsroutes, de invoering van voetgangersrijen en voortaan ook fietsersrijen in de gemeentescholen, enz.;
  • de aanmoediging van verplaatsingen met de fiets, carpoolen, enz. voor pendelaars, maar ook voor burgers, ouders van leerlingen, enz.;
  • de ondersteuning van een duurzame, seizoensgebonden en lokale voeding, onder meer in scholen en kinderdagverblijven;
  • de ondersteuning van zerowasteprogramma's binnen het gemeentebestuur en op initiatief van de burgers, en door projecten te ondersteunen die gericht zijn op het bannen van plastic voor eenmalig gebruik in scholen, kinderdagverblijven, sportcentra, enz.;
  • de ondersteuning van projecten in verband met de kringloopeconomie;
  • de effectieve opvolging van 'vergroeningsmaatregelen' in de openbare ruimte, onder meer door vergroeningsvergunningen, en de versterking van het groene netwerk binnen de gemeente;
  • de jaar na jaar intensievere samenwerking met de burgerverenigingen en wijkcomités rond milieuvriendelijke projecten en het buurtleven op het gemeentelijke grondgebied;
  • de opvolging van het 'gewestelijk beheerplan voor het Zoniënwoud 2019-2024';
  • ...
 • een prominente plaats te geven aan de maatregelen ter bestrijding van de klimaatopwarmin, bij het opstellen van het lokale duurzame ontwikkelingsplan 2020-2030 op basis van de evaluatie van het actieplan 'Lokale Agenda 21' en in de bovengenoemde burgerparticipatiedynamiek, onder meer door de uitbreiding van groene zones in de gemeente te ondersteunen, onder andere op het niveau van speeltuinen, de gemeentelijke begraafplaats, de openbare ruimte en door de bomen en groene ruimtes te beschouwen als essentiële infrastructuren in alle inrichtingsprojecten;
 • de noodzaak van het behoud van de natuurgebieden van de gemeente (het Zoniënwoud, de Natura 2000-gebieden en de groengebieden), de 'groene longen' voor de wijken en voor het Gewest, opnieuw te bekrachtigen en de excessieve verdichting van de wijken te bestrijden;
 • door te gaan met het nemen van maatregelen, zo nodig door middel van juridische stappen, tegen het misbruik van het overvliegen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ten nadele van het recht van de inwoners op een gezonde leefomgeving en een epidemiologisch onderzoek uit te voeren om de reële impact van het luchtverkeer op de gezondheid van de bewoners wetenschappelijk te analyseren;
 • het constructief werk in het goedkeuringsproces van het richtplan van aanleg Herrmann-Debroux voor te zetten om te voldoen aan de doelstellingen om de levenskwaliteit van de Oudergemnaars te verbeteren, om de stadstoegang te herzien, met het oog op de afbraak van het Herrmann-Debrouxviaduct, niet enkel om de druk van het autoverkeer in de gemeente met 50% te verminderen, maar ook om het aantal openbaarvervoeralternatieven te verhogen, het aandeel groene ruimtes te vermeerderen, nieuwe duurzame wijken te ontwikkelen en de Natura 2000-gebieden te beschermen;
 • zijn voorlichtings- en bewustmakingsacties bij de bewoners over klimaat- en milieukwesties voort te zetten, om hen te helpen goede praktijken aan te nemen voor de instandhouding van de planeet, door bijvoorbeeld door te gaan met het regelmatig organiseren van burgerontmoetingen voor duurzame ontwikkeling en actief voorbeeldige burgerinitiatieven in buurten te blijven ondersteunen;
 • de pedagogische initiatieven met betrekking tot de bewustmaking rond verantwoorde consumptie en voeding in de gemeentescholen en bij jongeren aan te moedigen om hen te helpen uitgroeien tot bewuste, opgeleide en verantwoordelijke actoren (bijvoorbeeld door een wekelijks alternatief voor vlees voor te stellen in de maaltijden die aan kinderen van gemeentescholen worden aangeboden);
 • het gemeentebestuur en het personeel steeds meer te betrekken in een voorbeeldige benadering ten opzichte van de klimaatuitdagingen, zoals blijkt uit het toenemende gebruik van de fiets door het gemeentepersoneel, de verbanning van plastic voor eenmalig gebruik, de recyclage van computerapparatuur en de talrijke door het Ecoteam ontwikkelde acties;
 • systematisch duurzame clausules en klimaatimpactcriteria op te nemen in de door de gemeente gelanceerde overheidsopdrachten en offerteaanvragen.

[1] zie bijlage